Bản Xếp Hạng Chuyển Sinh

  Bảng Xếp Hạng Được Cập Nhật 60 Phút Lần

 • 1

  NV [#e0000ff#b#gf00ff0 Ki«u Như]

  CS 2679

 • 2

  NV [#b#ed12345#Y Vua Vét Máng]

  CS 2469

 • 3

  NV [#b#ed12345#YKë Vô Danh]

  CS 2042

 • 4

  NV [#b#cDC4C18 Hoa Bï Ngạn]

  CS 1905

 • 5

  NV [#g0f0ff0#bINgânTuyết]

  CS 1862

 • 6

  NV [#e0090cc#bLñu Ðạn Lép]

  CS 1862

 • 7

  NV [#g0f0ff0#bBăng Vương]

  CS 1854

 • 8

  NV [#e0000ff#b#GMáuLạnh]

  CS 1630

 • 9

  NV [#b#gf00ff0MÛ Duyên]

  CS 1574

 • 10

  NV [#cFF0000#bChạy Ðâu Con Sâu]

  CS 1481